Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Nhà đầu tư muốn chuyển vốn để đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài kinh doanh phải thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

 

Các hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài chủ yếu:

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo các hình thức sau đây phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài:

 • Thành lập chi nhánh công ty tại nước ngoài;
 • Thành lập công ty tại con nước ngoài;
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
 • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với Luật đầu tư 2020, phù hợp pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định nước tiếp nhận đầu tư và các ngành nghề theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầu tư tại nước ngoài

Nhà đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ cho dự án kinh doanh tại nước ngoài để chuẩn bị cho thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Các thông tin chủ yếu cần chuẩn bị gồm:

 • Tên dự án đầu tư/ Tên công ty tại nước ngoài;
 • Thông tin địa điểm thực hiện dự án tại nước ngoài;
 • Ngành nghề kinh doanh tại nước ngoài;
 • Thông tin đối tác tại nước ngoài;
 • Thông tin vốn đầu tư ra nước ngoài.

Nhà đầu tư liên hệ cơ quan cấp đăng ký kinh doanh nước ngoài /hoặc luật sư nước ngoài /hoặc liên hệ RDS LAW FIRM để tìm hiểu thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh tại nước ngoài.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài bao gồm các tài liệu sau:

 

STT

Tên tài liệu

Yêu cầu

1.

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Theo mẫu, bản chính

2.

Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý

–    Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

–    Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)

Bản chứng thực

3.

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

–         Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

–         Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là pháp nhân;

 

Bản chứng thực

4.

Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;

 

Bản chứng thực

5.

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư

Bản chứng thực

6.

Quyết định đầu tư ra nước ngoài;

Bản chính

7.

Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm

Bản chứng thực

8.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (nếu có)

Bản chứng thực

9.

Văn bản ủy quyền cho RDS LAW FIRM

Bản chính

 

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
 • Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định (trong vòng 90 ngày) và Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày).

Bước 3: Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, cấp Giấy phép kinh doanh tại nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối tại Ngân hàng nhà nước về nhà đầu tư, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài và tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền ra nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
 • Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Bước 4: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Sau khi đăng ký xong giao dịch ngoại hối nhà đầu tư chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài theo tiến độ dự án đã đăng ký.

Trường hợp thay đổi tiến độ chuyển vốn phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước có thẩm quyền.

Bước 5: Thực hiện chế độ báo cáo đầu tư ra nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư đăng ký để được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin quốc gia về đầu tư để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Câu hỏi liên quan

Cá nhân có thể xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài không?

Theo quy định tại Điều 68 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì cá nhân hoàn toàn có quyền thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài và xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

Nhà đầu tư A là Cá nhân quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài thành lập công ty, không chuyển vốn từ Việt Nam ra nước ngoài để kinh doanh, có phải xin Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Do đó nhà đầu tư A không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại đâu?

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài qua tài khoản nào? phải xin phép cơ quan nào?

Nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài để thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Trước khi chuyển vốn ra nước ngoài, nhà đầu tư (không phải tổ chức tín dụng) nộp hồ sơ cho Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố nơi có hộ khẩu/trụ sở của nhà đầu tư để đăng ký chuyển vốn.

Khi chậm thực hiện góp vốn đầu tư ra nước ngoài thì thế nào?

Khi đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện đúng tiến độ góp vốn ra nước ngoài thì phải làm thủ tục cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

← Bài trước Bài sau →

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien
Hotline: 0902785191
Zalo: Công ty Luật RDS LAW FIRM
Website: rdslawfirmvn.com
Tư vấn pháp lý quá trình hoạt động dự án

Tư vấn pháp lý quá trình hoạt động dự án

05.04.2023

RDS LAW FIRM sẽ tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để xin giao đất, thuê đất, thuê văn phòng, thay mặt nhà đầu tư đàm phán ký hợp đồng thuê đất, hoàn...

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

04.04.2023

Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế. Điều này được ghi nhận trong...

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

04.04.2023

Với mục đích giúp các thương nhân nước ngoài, công ty nước ngoài thuận tiện về thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, RDS LAW FIRM tổng...

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

04.04.2023

Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cùng với chính sách pháp luật có nhiều ưu đãi, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới việc đầu tư, phát triển kinh doanh tại...

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

04.04.2023

Bạn muốn thay đổi nhà đầu tư? Bạn muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư? Bạn muốn thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư?...Vậy chắc chắn bạn phải tìm hiểu...

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

04.04.2023

Công ty 100% vốn nước ngoài là pháp nhân Việt Nam nhưng 100% vốn góp do nhà đầu tư góp vốn để kinh doanh tại Việt Nam. Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt...

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Lên đầu trang